Petice identity a pravověrnosti Svatému Otci

Otcové baziliáni z pidhoreckého monastýru

My, věřící Ukrajinské řeckokatolické církve (UHKC), nesouhlasíme s činností kardinála L. Husara, který říká, že nevidí rozdíl mezi pravoslavnou a řeckokatolickou církvi, a nutí naše kněze nazývat nás ve svaté liturgii „pravoslavnými“. Na Ukrajině se toto slovo vědomě zneužívá kvůli tomu, aby se uskutečňovala politika moskevského patriarchátu a Kongregace pro Východní církve, kterou realizuje kardinál L. Huzar.

Vzpomínka na pana biskupa Gojdiče

Leopold Peřich

S pohnutím vzpomínám, jak mohutným dojmem působila na mne účast na mši svaté, kterou - ovšem tajně - pan biskup sloužíval buď v cele nebo v jiné společné místnosti, přístupné vězňům, jako například v čítárně. Jen několik důvěryhodných osob na cele vědělo o tom, že pan biskup bude sloužit mši svatou.

Ohrožená svatá Unie

Aleš Jirkovský

Uniatští kněží nekriticky přijímají  „novoty“ ze Západu, které plynou z moderního Říma, liberální tendence, ekumenismus se schismatickým  pravoslavím. Přijímají bludná učení pravoslaví vztahující se k otázce primátu a neomylnosti papeže, v otázce Eucharistie a podstaty dalších svátostí, pochybují o vycházení Ducha svatého i ze Syna a nebo vypouštějí tento podstatný doktrinální bod z vyznání víry, vypouštějí katolické pobožnosti: adorace před Nejsvětější svátostí oltářní, modlitbu růžence a celkově směřují daleko od jednoty s Petrovým stolcem.

Pronásledovaná tradice

Aleš Jirkovský

Kniha otce Vasila je stěžejní pro pochopení situace na Východě, ve svaté Unii,  protože odhaluje pozadí pronásledované katolické Tradice nikoliv v dobách komunistického teroru, kdy Unie byla pod těžkou zkouškou a žila v katakombách, ale sleduje pronásledování svaté Unie po pádu komunismu.  Nikoliv tedy pronásledování nepřáteli vnějšími, ale vnitřními: samotnými pastýři a hierarchy řeckokatolické církve.

Vše kolem krize v AE ČR

Quo vadis, Exarchatus graecocatholice Pragensis? - Jiří Hloda *** Rozhovor s Alexandrem Prochorenkem *** Krize v řeckokatolické Církvi a v AE ČR - Aleš Jirkovský *** Konflikt věřících s novým biskupem - Myron Lubinecký *** Otevřený dopis proti jmenování nového biskupa *** K jmenování nového biskupa - Martin R. Čejka

Upravení sjednocené rusínské církve
zamośćskou synodou roku 1720

Dr. František Kryštůfek

První téma pod názvem  De fide catholica“ klade veškerou váhu na primát římské Církve, přikazuje jmenovat papeže při liturgii a ve službách Božích, a předpisuje vložit Filioque do symbolu. Zakazuje veškeré střetnutí s jinověrci. Synoda přijala Filioque do symbolu víry a přikázala jmenovati papeže v modlitbách, aby tímto způsobem se dalo odlišit sjednocených obřadů od nesjednocených.

Otec kardinál Miloslav Vlk pomáhá
východním církvím

Martin R. Čejka

Část kněží se doposud brání živé liturgii. Mnoho věřících slepě a nedospěle přijímá katolické pravdy víry, aniž by je jakýmkoli způsobem zpochybňovali, což jistě nesvědčí o živém vztahu k Bohu.

Východní Tradice a východní Církev
Aleš Jirkovský

Nelze však přehlížet důležitý fakt, že všechny koncily, které na Východě proběhly měly schválení apoštolského stolce v Římě. Východ vždy korigoval celou svoji theologickou a naukovou stránku s Římem jako se svou hlavou a centrem celé Církve.

Deklarace z Balamandu
Martin Doležal
Unie se rozpadává a každým rokem je znát další utlumení její činnosti. Unie, která tak heroicky přežila doby komunistického temna, zcela jistě nepřežije dobu ekumenického dialogu.

Výběr z apoštolské konstituce
papeže Klementa VIII.
o Unii rusínského národa s římskou Církví

SCHISMA trvá i v době tzv. "ekumenismu" 
Aleš Jirkovský
Rozkol zůstává rozkolem, i když se od počátku 60. let tohoto století rozvinulo široké ekumenické hnutí, které i přes vstřícná gesta zůstává prázdným krokem do tmy.

Jurisdikční papežský primát

v Církvi v prvním tisíciletí

Martin Doležal

Sv. Klement I. rozhoduje okolo roku 80 ve sporné věci v Korintě, která se týkala dodržování disciplíny. V jeho listě se ukazuje jasný autoritativní tón řeči, když hovoří o tom, že nařízení apoštolského stolce je závazné a jeho neuposlechnutí vystavuje neposlušné sankcím. Z celého listu vyplývá vědomí sv. Klementa o jeho přednosti a pravomocí nad církví korintskou. Kdyby býval byl pouhým římským biskupem, zajisté by si netroufal zasahovat do sporů jiné církve, po které mu v tomto případě vlastně nic nebylo.

Je pravoslavná církev sesterskou církví?

Martin Doležal

Pravoslaví není universální, ale národnostně roztříštěné. Denominace jsou národní povahy - východní schisma zahrnuje v sobě slovanské a řecké národy. Je pouze teritoriálně vymezené. Chybí trvalá misijní činnost a expanse je velmi malá, protože vnitřně více a více upadají.

O ruské náboženskosti

Valerij J. Vilinský

Chceme-li se obeznámiti s vnitřním životem určitého národa, pak jest velmi důležito pochopiti jeho náboženskou psychu a ujasniti si pravý ráz jeho zbožnosti, v níž jsou sloučeny všechny nejlepší stránky smýšlení a duše nejen každého jednotlivce, nýbrž i národa jako celku.

Ukrajinské Vendée

Aleš Jirkovský

Ani samotné prohlášení kardinála Huzara o tom, že otec Vasil Kovpak je mimo Církev, neznamená, že by otec Kovpak byl stižen nějakým kanonickým trestem podle CCEO.

Slovanská bohoslužba v českých zemích

Josef Vašica

Karel IV. se seznámil se slovanskou bohoslužbou za své návštěvy v přímořském chorvatském městě Senji v r. 1337; a že si ji zamiloval, svědčí to, že si později vyžádal od papežské kurie dovolení, aby se mohla v jeho přítomnosti sloužit slovanská mše kdekoli. V Chorvatsku se na rozdíl od Čech udržela slovanská bohoslužba přes občasné zákazy nepřetržitě až do polovice 13. století, kdy byla dvěma reskripty papeže Innocence IV. z roku 1248 a 1252 povolena v diecési krčské a senjsko- modrušské. Právě za návštěvy Karlovy prožívala nejskvělejší své období, o němž vyprávějí mnohé pergamenové rukopisy.

První kněz Bratrstva svatého Josafata

Aleš Jirkovský

Biskup Bernard Tissier de Mallerais uskutečnil první svěcení nového kněze z Bratrstva svatého Josafata. Svěcení proběhlo 27. listopadu 2003 ve varšavském priorátě FSSPX.

Rozedrané srdce

Kyjevská Rus mezi katolicismem a pravoslavím

Ryszard Mozgol

Rus nijak zvlášť nepocítila roztržení církevní jednoty s Římem. Po dlouhou dobu mohla taková zpráva vyvolat nějaký ohlas pouze v řeholních střediscích podléhajících řeckému vlivu. Ruská propaganda 19. století považovala za otázku cti dokázat, že po r 1054 nastoupila automaticky roztržka se Západem.

Filioque
Krátká historie sporu o vycházení Ducha Svatého

V tomto článku si vysvětlíme za jakých okolností došlo k uvedenému vložení slova Filoque a jaké je v této věci pravdivé učení římské Církve, opírající se o svědectví Písma sv., o učení církevních Otců a o prohlášení koncilů.

Interview 
s O. Vasilem Kovpakem III. OSBM,
řeckokatolickým knězem z Haliče

Za Katolík Revue vedl rozhovor 
Myron Lubyneckyj, III. OSBM
Druhým nebezpečím, jež ohrozilo UŘKC, byl duch katolického liberalismu, jež přinesli katoličtí kněží ze Západu. Oni prakticky oslabili ve věřících lidech sílu k boji za plnou legalizaci naší Církve, za navrácení jejího majetku, budov.

Výzva ukrajinských řeckokatolíků hierarchii a kněžím
Přeložil a poznámkami opatřil
Jiří Hloda

Jestliže však na prvním místě stojí člověk, a nikoliv Kristus, pak to znamená, že s naším duchovenstvem není něco v pořádku.

Význam unionistické otázky
Valerij Vilinský
Na hlubinu, roč. III., č. 7.a 8.,  1928

Středem rozkolu je Rusko. Ostatní pravoslavné státy nemají rozhodujícího vlivu ve věcech církevních a budou vždy kráčeti ve šlépějích ruského národa. Moskva převzala tu dějinnou úlohu, kterou kdysi měl Cařihrad.