8. prosince L.P. 1854

Stanislav Prokop

Roku 1854 Církev slavně prohlásila jako článek víry, ,,že blahoslavená Panna Maria v prvém okamžiku  svého početí byla zvláštní milostí  a výsadou Boha všemohoucího pro zásluhy Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení, uchována každé poskvrny  hříchu dědičného“.

100. výročí  Mariánského kongresu v Praze

Stanislav Prokop

Velká pozornost je věnována celkovému  uměleckému obrazu úcty k Panně Marii v českých zemích. Dr. Antonín Podlaha se zabývá nastíněním  mariánské tématiky ve starším českém výtvarném umění. V jiném příspěvku přibližuje přítomnost P. Marie v prostonárodních písních. Podobným tématem se zabývá K. Procházka, ten líčí různé způsoby úcty k Bohorodičce u českého lidu v historii.

Immaculata – oáza Boží

P. Yves le Roux

Zdá se, jako by se svět stal pouští, na níž všechny stopy Boží přítomnosti byly bezohledně smeteny vyprahlými větry materialismu – pouští, kde člověk marně hledá blahodárné vody milosti. Duchovně dehydrovaní lidé se snaží uhasit vnitřní plameny, jež je spalují, a nadarmo se honí za různými přeludy.

Revoluce 20. století ve světle Fatimy

Michal Semín

Konečný osud tohoto světa neurčují bojiště na Blízkém východě, o míru a spravedlnosti ve světě se nerozhoduje v Iráku, Afghánistánu, ba dokonce ani v Bruselu. Tím skutečným bojištěm, na kterém se rozhoduje o blízké budoucnosti světa, je malá portugalská vesnička Fatima.

Boj o ženu

P. Robert Maeder

Dějinný boj satana o ženu je také nejhlubším obsahem růžencových modliteb. Modlitba růžence není pouze osobní, soukromou, záležitostí; odříkávání růžence je účastí ve velké světové válce, v jejímž středu bojují Žena s drakem. O království Krista-Krále je veden tento boj, a jeho tři fáze jsou boj o Evu, boj o Marii a boj o Církev – naší Matku.

Matka předurčených

zpracovala MiHa

Neomylným znamením bludaře, člověka špatné nauky, zavrženého od předurčeného je, že oba – jak bludař, tak člověk zavržený – mají pro přesvatou Pannu jenom pohrdání či lhostejnost a usilují svými slovy i příklady zmenšit její uctívání a lásku k ní ať otevřeně nebo skrytě.

Úcta k Panně Marii usnadňuje bdělost

Dom J. B. Chautard

Správně soudí sv. Bernardin Sienský: „Po vtělení dostala Panna Maria jakousi pravomoc nad každým časným sesláním Ducha svatého, takže žádný tvor nedostává milosti jinak než skrze ni.“

Až budu umírat

Jakub Deml

Až budu umírat, o to Tě prosím, Matko Boží

Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého

a těm, kteří mne budou oplakávati, se zjev

podobou květin, které jsem miloval,

poněvadž jsou krásné jako Tvé panny

a mlčí.

50 let od osvobození Rakouska

Charles E. Schaffer

Křížové tažení se rozšířilo z Rakouska do sousedního Německa a Švýcarska. V roce 1955 se již více než půl milionu Rakušanů, tedy jeden z deseti, zavázalo modlit denně k Panně Marii Fatimské a vyprošovat u ní obrácení hříšníků, mír ve světě a svobodu pro Rakousko. Ještě více lidí se účastnilo mariánského procesí a dobývalo nebe „útokem modlitby“.

Signum salutis

Wojciech Zalewski

Spasitel nám v předvečer blížící se katastrofy zanechal jako poslední záchranu úctu k Neposkvrněnému Srdci Mariinu. „Skrze Marii se začala spása a skrze Marii také bude dovršena.“ Během rozhodující bitvy mezi duchovním potomstvem Nejsvětější Panny a potomstvem hada bude škapulíř zároveň praporem armády Neposkvrněné i nejúčinnější obranou proti útokům toho, jehož hlavu Ona rozdrtí.

Klekání

MiHa

Třikrát dnně se z katolických kostelů ozýval hlas zvonu, který vybízel věřící k modlitbě „Anděl Páně“. Tuto krásnou modlitbu katolíkům doporučila sama Církev, abychom si každý den připomínali vtělení Božího Syna a jeho přesvatou Matku Pannu Marii, a tímto je důstojně ctili.

Zkazí-li se žeň, jen vy lidé jste příčinou

Václav Durych

Třebaže Panna Maria říká, že „Bůh hodlá vás vydati svému nepříteli“, ne tedy, že nehodné osoby duchovní s jistotou ďáblovi vydá, zveřejnění Lasaletského proroctví vyděsilo zejména francouzský klérus k smrti. Toto zjevení bylo považováno za provokaci a Mariino proroctví za protináboženský pamflet. Dlouho se o něm „cudně“ mlčelo a mlčí se prakticky dodnes.

Květ nejčistší

P. Otto Katzer OP

V této skupině dochází u jedné linie rodu Davidova k bezprostřední přípravě na Vykupitele. Je to v první řadě obroda mravní, k této pak přistupuje očista jak složky duchovní, tak i tělesné. Toto biologické obrození je jedním z nejtajuplnějších úkazů stvoření vůbec. Generacemi nahromaděný a v genech zakotvený nános záporných hodnot nejen tělesných, ale i duchovních tím, že byly zaneseny dispozice ke zlému, vyrostlé ze sklonu, ke kterému došlo prvotním hříchem mohla odstranit jen vševědoucnost a všemohoucnost Boží.

Milosti plná

P. Silvestr Braito OP

Proto nemůže nikdo přijíti k Bohu, nechce-li jíti skrze Marii a nepomůže vytáčení se některých moderních theologů, kteří z obavy před protestantskými  výsměšky těch, kteří nikdy nepochopí psychologii křesťanského společenství všech, tedy i s Marií Pannou, uhýbají před naukou, která stále hlasitěji jest pronášena: Omnium gratiarum mediatrix.

Věnováno Neposkvrněné

Dr. Antonín Stříž

Maria podle souhlasného přesvědčení církevních učitelů byla obdařena již při svém početí většími milostmi než nejvyšší andělé.

Zjevení Přesvaté Panny na Hoře La Saletské
19. září L. P. 1846 

Výsměch dost krutý

si tu ztropila Paní

z mudrců, věštců, hadačů, kouzelníků

ze všech, kdo v Paříži, Salamance a Jeně

přecpávají se zdechlinami filozofií

říhajíce pýchou

a zatím jejich slova se potloukají

co nejdále od pravdy

 

Výsměch dost krutý si tu ztropila z jejich vychloubání

že znají, jak se dělá sněhová vločka

že znají, jak se dělá jitro

že znají, jak se dělá úsměv neviňátka

 

A zatím nevědí

která hodina udeřila

na věžích světa

i v jejich srdci

 

Jan Zahradníček "La Saletta" (úryvek)