...HOME

Malá katecheze
kapitoly z Tomáškova katechismu


Co je svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského je svátost, která posvěcuje katolického může a ženu k nerozlučnému manželskému životu a dává jim nárok na zvláštní milosti k řádnému konání manželských povinností.

Kdo ustanovil stav manželský?
Manželský stav ustanovil Bůh již v ráji a Pán Ježíš jej povýšil pro pokřtěné na svátost.

Jak se uděluje svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského se uděluje takto: 1. Ti, kteří tuto svátost přijímají, vyslechnou kněžské napomenutí, aby spolu žili v lásce, věrnosti a manželské svornosti až do smrti; 2. přísahají před svým farářem a dvěma svědky, že se berou za manžely; 3. podají si pravé ruce a přijmou kněžské požehnání. Svátost manželství neuděluje kněz, ale snoubenci sobě navzájem.

Které milosti uděluje svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského rozmnožuje milost posvěcující a uděluje nárok na zvláštní milosti k řádnému konání manželských povinností.

Které jsou povinnosti manželů?
Povinnosti manželů jsou: 1. aby spolu žili v lásce, věrnosti a manželské svornosti až do smrti; 2. aby vychovávali své děti v bázni Boží a pečovali také o jejich pozemské blaho.

Svátost manželství. - Manželství ustanovil Bůh v ráji slovy: "Rosťte, množte se, naplňte zemi... Proto opustí člověk otce svého i matku a přilne k manželce své, že budou dva tělem jedním." (Gn. 1, 28; 2, 24). Manželský sňatek se proto pokládal od nejstarších dob za důležitý a posvátný úkon:
"Jsme děti svatých, proto se nesmíme spojovat jako pohané, kteří Boha neznají." (Tob. 8, 5)
Manželství bylo ve Starém zákoně svazkem sice velmi vážným a posvátným, avšak svátost to ještě nebyla. Na svátost povýšil manželství teprve Pán Ježíš v Zákoně novém. Aby ukázal, jak je manželství důležité a posvátné, učinil svůj první zázrak na svatbě v Káně galilejské. Tím manželství také posvětil. Svátostnému sňatku se proto právem říká svatba. "Muži, milujte své manželky, jak i Kristus miloval Církev a vydal sebe samého v oběť za ni, aby ji posvětil." (Efes. 5, 25-26)
Pro katolické křesťany proto nestačí uzavřít manželství jen občanské, civilní. Církev žádá, aby věřící přijali od Církve i svátost stavu manželského. Ti, kteří tuto svátost přijímají, mají být v milosti posvěcující. Kdyby tuto svátost přijímali v těžkém hříchu, dopustili by se tím svatokrádeže.

*
Vždy pamatuj: Manželství ustanovil sám Bůh již v ráji a Pán Ježíš je povýšil na svátost. Manželství je tedy posvátné! Svatě proto smýšlej o manželství a jeho povinnostech. Jsou to povinnosti vážné, těžké a zodpovědné. Pomáhej v těchto povinnostech rodičům alespoň tím, že se za ně budeš vroucně modlit a je ochotně poslouchat.

ThDr. František Tomášek - KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
Nakladatelství MICHAEL S.A. Frýdek-Místek, 2007/2009


Tak a teď již zcela nevážně taky trocha té srandy, neboť smích je kořením života :-D

Tchána a tchýni jest nám uctívati jako vlastní rodiče. Se strany druhé
tchánové nepletou se do nové domácnosti zetě nebo snachy nejsouce
o intervenci žádáni, a tchýně měj na paměti, že sňatkem svěřila svoji
dceru ve všem jejímu choti, byť do té doby člověku více nebo méně cizímu.
--
Těchto málo, dávno známých pravidel zajistí klid v domácnosti -- a přece
jak málo se jich v životě dbá!
     -- Dr. Jiří Guth, "Společenský katechismus"

Aktualiazce (po 10 min): Pá kvě 29 16:07:01 CEST 2020