Zasílání úryvků z Katechismu katolického náboženství e-mailem         Mše sv. ONLINE

Malá katecheze - náhodně vybraná pasáž Download - stahujte! |


Kriste, smiluj se!

 

Anno a creatione
mundi, quando in
principio   Deus
creavit   caelum
et       terram,
quinquies mille-
simo   centesimo
nonagesimo nono;
a diluvio autem, anno bis  millesimo  nongentesimo
quinquagesimo septimo; a  nativitate Abrahae, anno
bis  millesimo  quintodecimo; a  Moyse  et egressu
populi   Israel   de   Agypto,   anno    millesimo
quingentesimo decimo; ab unctione  David in Regem,
anno   millesimo   trigesimo   secundo;  Hebdomada
sexagesima  quinta,  juxta  Danielis   prophetiam;
Olympiade cente-
sima  nonagesima
quarta;  ab urbe
Roma    condita,
anno septingent-
esimo quinquage-
simo    secundo;
anno     Imperii
Octaviani Augus-
ti  quadragesimo
secundo,    toto
Orbe   in   pace
composito, sexta
mundi    aetate,
Jesus  Christus,
aeternus    Deus
aeterniquePatris
Filius,   mundum
volens   adventu
suo     piissimo
consecrare,   de
Spiritu   Sancto
conceptus, nove-
mque  post  con-
ceptionem decur-
sis    mensibus,
in     Bethlehem
Judae   nascitur
ex Maria Virgine
factus     Homo.
 

 
 

..........
Roku od stvoření světa, kdy na počátku Bůh stvořil nebe a zemi, 5199.;
od potopy pak roku 2957.; od narození Abrahama roku 2015., od Mojžíše
a odchodu lidu Izraelského z Egypta roku 1510., od pomazání Davida
na krále roku 1032., v 65. sedmiletí podle Danielova proroctví;
za Olympiády 194., od založení města Říma roku 752., roku vlády
císaře Oktaviána Augusta 42., Ježíš Kristus, věčný Bůh,
věčného Otce Syn, svět chtějíc svým milostivým příchodem posvětit,
z Ducha svatého počat, devět měsíců uplynuvších po svém početí,
v Betlémě judejském narozený z Panny Marie, stal se člověkem.
..........

 

Kněz neslouží zády k lidu, ale lid stojí s ním před Bohem, který se v tento čas na oltáři zpřítomňuje. Nepovyšuje se tím nad lidi, ale právě jako člověk, z lidu vyvolený, vzal na sebe to jho, které povolání kněze obnáší, přistupuje k Božímu oltáři a čelem k Bohu obrácen na východ. Přináší za nás za všechny Bohu přesvatou oběť Kristova kříže, která se v tu chvíli zpřítomňuje.

Jsem znepokojen ohledně poselství Naší Paní Lucii ve Fatimě. Tato Mariina úpornost ohledně nebezpečí, která ohrožují Církev, je Božím varováním před sebevraždou při změně Víry v její liturgii, její teologii a její duši. (Pius XII.)

“odsvěcení” kostela probíhá tak, že jsou z oltářů odneseny ostatkové kameny a urazí se rohy oltářů. Kostel tedy setrvává posvěceným místem bez ohledu na to, zda je užíván nebo ne. Pokud je v takovém kostele sloužena nekatolická liturgie, nebo je používán k jinému účelu jde o znesvěcení posvátného místa.

Bůh každého miluje, ale zároveň respektuje svobodnou vůli každého, rozhodnout se proti němu. Proto do pekla padají duše jako listí na podzim. Proto jsou na místě i ostrá slova na adresu hříšníků.
Luk 13,3: „Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete“.
Sv. Jan Křtitel v Mat 3,7: Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?

A že nejsme dokonalí? Ježíš říká v Mat 5,48: Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
V 1. Petr 1,16: Buďte svatí“.


Katolíci, kteří od Motu Propria a díky němu, mají teď tradiční mši k sobě blíže než v kapli Bratrstva sv. Pia X, by se měli nejprve zeptat kněží Bratrstva na radu, ne jít se zavřenýma očima prostě na jakoukoliv tradiční mši, která se poblíž celebruje. Tato mše je poklad, ale také existuje způsob, jak jí sloužit a vše, co je s tím spojeno: kázání, katecheze, způsob podávání svátostí... Ne každá tradiční mše je nutně doprovázena podmínkami, které jsou žádány, aby nesla všechno své ovoce a chránila duše před nebezpečími současné krize. (biskup Fellay)

Tradiční latinská mše papeže Pia V. nebyla nikdy zákonně zrušena a proto zůstává pravým ritem katolické Církve, kterým katolíci mohou plnit svou nedělní povinnost.

Papež Pavel VI., když vyhlašoval novou mši sám deklaroval, že „Ritus ... sám o sobě NENÍ dogmatická definice ...“ (19. 11. 1969)

Poslušnost je ke službě víry a ne víra v službu poslušnosti! Dle výše zmíněného tedy: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ (Skutky apoštolů 5, 29)

Katolicita se neměří na příslušnosti k FSSPX, ale na zachování plnosti katolické víry, věrnosti Kristu, svátostem, katolickým ritům, udělování svátostí, zda člověk věří a činí to co Církev vždy dělala. Úkolem FSSPX je vydávat svědectví o tom, co je katolické a uchovat sobě i těm kteří se na nás obrátí, katolickou víru. (P. Stritzko, ke 20. výročí mší sv. od FSSPX v ČR).

Před první mší sv. FSSPX v ČR byly z auta ukradeny některé liturgické potřeby. Krádeží se posléze chlubili pražští Dominikáni.


V nejnovější knize rozhovorů papeže Benedikta XVI. s Peterem Seewaldem se v českém vydání na str. 151 píše o otázce ohledně přijímání na papežských mších: "Nejsem ze zásady proti přijímání na ruku, sám jsem je udílel a takto jsem přijímal. Tím, že teď eucharistii nechávám přijímat vkleče a do úst, jsem chtěl dát znamení úcty a naléhavě připomenout reálnou Jeho přítomnost. V neposlední řadě proto, že právě na masových akcích, jaké máme ve Svatopetrské bazilice a na Svatopetrském náměstí, hrozí značné zploštění. Slyšel jsem o lidech, kteří si eucharistii strčili mezi doklady a odvezli si ji jako nějaký suvenýr."

Před Prvním vatikánským koncilem vyjádřil kardinál Newman svou obavu ohledně deklarace o papežské neomylnosti. Nezpochybňoval pravdu dogmatu, že papež je Pastýřem a Učitelem všech křesťanů, neměl pochyby, že papež je za určitých podmínek neomylný, ale měl starost o důsledky, pokud by byla neomylnost špatně pochopena. Mohli bychom dnes říci, že byl prorokem? Neomylnost papeže není správně chápána a je užívána jako nástroj k dosažení úplného souladu a podřízení se ve věcech, které nespadají pod podmínky církevní neomylnosti. Druhý vatikánský koncil byl pastorační koncil a nikoliv dogmatický. Sami papežové objasnili, že nemají v úmyslu učit /na něm/ nauku. Není pochyb, že Druhý vatikánský koncil nebyl neomylným učením Církve. Udělalo se z něj však „superdogma“, zákon, který zrušil všechno minulé učení.


In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
(V závazném učení jednota, ve sporném svoboda, ve všem láska.)

Pokud by Božím dopuštěním byl sám ďábel zvolen papežem, je třeba svatému stolci vzdávat úctu a poslouchat ho ve všem, co spravedlivě požaduje. (Mons. Lefebvre v dopise budoucím biskupům)

Největší Satanův majstrštyk je to, že se mu podařilo zajistit neposlušnost celé Tradici Církve skrze "poslušnost". (Mons. Lefebvre)


„Nacházíme se nyní v situaci, kdy se já sám divím spíše těm, kdo ještě věří, než těm, kdo nevěří.“
(Joseph Ratzinger)

Nebojte se satana. Respektujte moc zla do té míry, že existuje a že má omezenou moc, ale pamatujte si, že Kristus je mocnější než cokoliv satanského.
(P.Gary Thomas, exorcista)

Za holokaustu zemřelo více katolíků, než židů, ale obvykle se o tom nemluví, protože židé vlastní světové zdroje propagandy.
(Brazilský arcibiskup Dadeus Grings)

Jeden izraelský rabín přirovnal vánoční stromek, symbolizující narození člověka, k hákovému kříži. Oba symboly prý vyjadřují tisícileté pronásledování Židů.

Tertulian (160-220) řekl, že katolická víra a židovská moc jsou jako dvě misky na vahách: když roste katolická víra, klesá židovská moc, a když klesá katolická víra, roste židovská moc. Ale Víra převyšuje moc. To je důvodem, proč primárním problémem nejsou židé, ale nárůst či úbytek Víry mezi lidmi. To je důvod, proč existují spiknutí, mají důležitou úlohu a nelze jimi jen opovrhovat, ale hlavním problém jsou lidé, kteří se odvracejí od Boha a jeho jediné pravé Církve. Krátce -- a zde je klíčový bod -- pohané můžou vinit jen sebe samy, je-li židovská moc dnes tak velká.
(bp. Richard Williamson)

Mnozí psychologové a psychiatři ukázali, že neexistuje žádná souvislost mezi celibátem a pedofilií. Ale mnozí další ukázali, jak jsem se v poslední době dozvěděl, že existuje souvislost mezi homosexualitou a pedofilií. (kardinál Tarcisio Bertone)

Claude Lanzmann, tvůrce devítihodinového filmu Shoah, se výslovně vyjadřuje v tom smyslu, že kult holocaustu má nahradit křesťanství, když píše: „Pokud Osvětim je něco jiného než horor historie, potom se křesťanství otřásá v základech. Kristus je syn Boží, který šel na konec lidsky snesitelného, kde snášel nejkrutější utrpení. … Pokud je Osvětim pravdou, potom existuje lidské utrpení, které se s utrpením Krista jednoduše nedá srovnat. … V tom případě je Kristus falešný a spása nepřijde od něj. … Osvětim je vyvrácením Krista.“ (časopis Les temps modernes, prosinec 1993)
Katolické Písmo sv.
Neznámý dobrodinec sem nahrál zrestaurované poslední vydání opravdové katolické Bible.
Nový zákon (Dr. Rudolf Col) 1947
Starý zákon (msgre prof. ThDr. Jan Nepomuk Josef Hejčl) 1930-1940: 1. díl 2. díl 3. díl
Pán Bůh zaplať!
UpozorněníText místy obsahuje chyby po nedokonalém převodu OCR, např. místo hlavní je tam klauni a pod.
První a druhý díl SZ je připraven jako brožura pro oboustranný tisk. Na tiskárně jen navolíte oboustranný tisk. Pokud nemáte duplexer, tak vytiskněte napřed liché, a pak z druhé strany sudé stránky. Každý list pak přehněte v půli. Nový Zákon a třetí díl SZ je nutno tisknout pomocí funkce pro tisk brožury (oboustranný tisk, vazba vlevo) po několika stranách (doporučuji po 20, tj. 5 listů A4 - dobře se to počítá).
Modlitba Růžence k vytištění
Tradiční modlitba růžence, rozepsaná a upravená pro oboustranný tisk na A4 (tiskněte jako brožuru, z důvodu malého písma na kvalitu "Normal"). Růženec se vešel na 3 strany A5, na 4. straně jsou nejdůležitější modlitby, včetně latinských. To vše zabere pouhý 1 list A4. 8.3.2011
Modlitba růžence on-line
Varianty sv. růžence dle vybraných parametrů pro nás, co nemáme paměť slona...
Růženec je jednou z nejdůležitějších katolických modliteb. Základní informace o této modlitbě snadno naleznete na mnoha místech na internetu, ale většinou jen jako schema, takže pokud jej neumíte zpaměti (natož všechny modlitby), jej musíte skládat, což rozptyluje a odvádí pozornost.
07.11.2010
Myšlenkový svět Josefa Ratzingera
biskup Bernard Tissier de Mallerais
Rozsáhlá studie biskupa Bernarda Tissier de Mallerais a jeho spolupracovníků nazvaná Faith Imperiled by Reason - Benedict XVI’s Hermeneutics se zabývá filosofickými a theologickými východisky myšlenkového světa Josefa Ratzingera. Ukazuje, jak ne-thomistický přístup ovlivnil jeho chápání víry a vztahů mezi křesťantvím a dnešním světem. (anglicky)16.03.2010
JAK ROZUMĚT ASSISI 1986 A 2002?
Článek, uveřejněný v SiSiNoNo, přeložil a upravil Michal Semín. Modlitba, jež je určena falešným bohům či je inspirována náboženskými představami, zčásti či zcela odlišnými od Božího Zjevení, není úkonem bohopocty, nýbrž pověry. 01.07.2002

Další články
pod tlačítkem FRONDA

V našem ARCHIVU naleznete další články

Proč není potvrzeno kněžství Tomáše Halíka?
Kněží, u nichž nebyla jistota o platnosti jejich svěcení, byli po revoluci 1989 „přesvěcováni s podmínkou“ (podle Kán.845§2) a vše se dávalo do pořádku. U Tomáše Halíka neproběhlo ani ono „přesvěcení s podmínkou.“
Halík byl údajně vysvěcen na kněze za tuhého socialismu v Erfurtu (NDR), biskupem Hugem Aufderbeckerem v roce 1978. U toho měl koncelebrovat biskup Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem (SRN), tedy ze země za „železnou oponou“. To vše bez povšimnutí všudypřítomné STASI.
Kán. 1391: Spravedlivým trestem podle tíže trestného činu může být potrestán:
1. kdo vyhotovil falešný veřejný církevní dokument nebo pravý změnil, zničil, ukrýval nebo použil falešného nebo změněného dokumentu,
2. kdo použije v církevní záležitosti jiný falešný nebo změněný dokument,
3. kdo veřejným církevním dokumentem potvrzuje lež
Idiotské dilema aneb Corruptio optimi pessima
Michal napsal úžasný článek na Hodii, rozběhla se velmi živá disuse a následně byl smazán. No jednou na internetu, navěky na internetu. Tady máte odkaz z toho, co si pamatuje strejda gůgl. A tady ještě to video
Kam se podělo katolikrevue.ath.cx?
Z technických důvodů jsem byl nucen změnit doménu na novou, omlouvám se za způsobené problémy.
Varování před varovani.org

Opakuje se zde pořád dokola totéž tisíci slovy - P. Maria není ukecaná. Je známo, že i kdyby nějaké zjevení či poselství obsahovalo 99,9% pravdy, ale jen jedinou lež, jediné popření článku víry, pak není od Boha, jelikož P. Bůh klamat nemůže.

A Varování obsahují několik bludů (možná i víc, než napíšu, fakt jsem ale neměl sílu přečíst více než 800 poselství!).

1) před koncem světa prý přijde Kristus na svět a bude zde viditelně kralovat se svými věrnými v NOVÉM POZEMSKÉM RÁJI. Nesmysl. Žádný nový pozemský ráj nebude. Na to věří jehovisti, ale je to odsouzený blud chiliasmu. Ráj na zemi existuje, ale ten starý, ze kterého byl vyhnán Adam a Eva, a kde nyní žije Henoch a Elijáš než vystoupí před koncem světa jako dva svědkové. Ale nikdo neví, kde ten ráj je a nikdo do něj nevstoupí. Žádný nový ráj na zemi před koncem světa nebude.

2) podle Varování neví o době vzniku tohoto nového pozemského ráje nikdo, kromě Boha Otce, ANI DUCH SVATÝ. To už je ovšem popření Božství Ducha sv., herese jak prase a obávám se, že to lze nazvat rouháním proti Duchu sv.: Neví-li Duch sv., kdy bude nový ráj, pak není vševědoucí. Bůh je však nutně vševědoucí. Ergo.

3) jak už zde zaznělo, ve Varování "Kristus" neustále mluví o svých církvích. Je ale jen jedna Církev Kristova, a to je Církev katolická. O církvích v plurálu lza pravověrně mluvit, pokud myslíme místní katolické církve v různých zemích. To se ale ve Varování nemyslí, protože tam zmíněné "církve" se kladou do protikladu s Církví katolickou. Jsou tím tedy myšleny odpadlíci od Církve - protestanti a schismatici. Ti se nazývají církvemi až v duchu bludného ekumenismu po DVK. Totéž lze říci o užívání výrazu "náboženství, která uctívají mého Otce, ale Mě ne", čímž se ve Varování myslí židi a muslimové. Ale ti neuctívají Boha Otce, protože kdo neuznává, že Bůh má Syna, logicky nemůže uznávat, že je Bůh Otec. Opět jde o plod DVK mezináboženského dialogu.

4) odmítání práva Církve posuzovat Varování. V několika poselstvích se píše, že nikdo, ani ti, kdo zastávají církevní úřady nemají právo tato poselství posuzovat. To je přímo satanská pýcha. Právě k tomu je církevní autorita, aby posuzovala soukromá zjevení. Jistě i tato autorita může být zneužita, pak by třeba bylo namístě se proti tomu ozvat. Ale vyloučit předem jakékoliv právo Církve posoudit tato poselství, je bludné. Svatí dělali přesný opak. Např. sv. Tomáš Akvinský prohlásil, že si přeje, aby Církev posoudila vše, co napsal, a že předem odvolává to, co Církev v jeho spisech odsoudí.

5) Vadí Vám, že chce František svatořečit Jana Pavla II? Mně taky. Ale on už byl svatořečen, a to hned v úplně prvním poselství http://www.varovani.org/html2/001.html ke konci.

Kdo má uši k slyšení, slyš. (s díky převzato)

Nejsem sedes-, ale...
Pavel IV. v bule „Cum ex apostolatus offici i o nejvýše postavených osobách píše : „ § 6 Preláti a biskupové, kteří před nastoupením svého úřadu zjevně odpadli od katolické víry, ztrácejí eo ipso veškerou autoritu i svůj úřad. Jejich povýšení do úřadu je neplatné a nijak nemůže být zplatněno. Dodáváme k tomu, že, mělo-li by se někdy zjevně stát, že biskup i kdyby zastával úřad arcibiskupa či patriarchy či primasa nebo byl kardinálem výše jmenované svaté církve římské, ba i kdyby byl legátem nebo římským papežem – jak již bylo výše poznamenáno – pokud by se před svým jmenováním do kardinálské hodnosti nebo před svou volbou římským papežem byl odchýlil od katolické víry, upadl do bludu nebo se dostal do rozkolu či takový vyvolal a zapříčinil, že byl jmenován nebo zvolen neplatně a neúčinně, i kdyby byl svorně zvolen jednomyslnou volbou všech kardinálů.“
Apel na Bratrstvo sv. Pia X
U příležitosti blížící se generální kapituly a volby nového generálního představeného v červenci, odhoďte už jednou pro vždy vaši touhu po koexistenci s heretiky. Vyhlašte jednou provždy válku těm, kteří zničili naši víru. Prohlašte je za heretiky a zaujměte katolický postoj. Hlavním posláním církve je vydávat svědectví pravdě.
výzkum na lidských embryích z prostředků EU
Prosíme o podporu podpisové akce Jeden z nás. Můžeme tak pomoci zakázat financovat destruktivní výzkum na lidských embryích z prostředků EU. Z České republiky zatím petici z nezbytných 16.500 podpisů občanů starších 18 let podpořilo pouze 1204 online a 120 písemně na petičních arších.
Syrští rebelové zmasakrovali křesťanskou vesnici
Ozbrojení rebelové přidružení ke Svobodné syrské armádě (FSA), která je placená vládou USA, provedli nájezd na křesťany obývanou vesnici al-Duvair na okraji Homsu u hranic s Libanonem a zmasakrovali veškeré její civilní obyvatele, včetně žen a dětí.
Počátky odporu proti reformám DVK
V roce 1969 po promulgaci nového misálu, se tradicionalistické hnutí začalo mohutně rozvíjet. Prvním důležitým dokumentem katolické kontestace pokoncilní revoluce byla „Krátká kritická analýza Novus Ordo Missae“. Dokument podepsali dva kardinálové Ottaviani a Bacci, ale jeho hlavním autorem byl P. Guerard des Lauriers. Co je zajímavé, dokument nepodepsal arcibiskup Lefebvre, který tak pokračoval ve svém mlčení.
Stahujte dokud můžete!
Dnes (3.12.2012) bylo v Dubaji schváleno, že internet je celosvětově majetkem státu podobně jako rozhlasové a televizní kmitočty, zmetci z ČR hlasovali pro. Kromě toho že je to technicky i logicky nesmysl (to by byl u rádia rozhlasový pořad majetkem státu), je to nutné k utahování šroubů a absolutní kontrole společnosti. Teď každý kdo bude mít svoji i domácí síť připojenou na internet, je ta automaticky majetkem státu, neboť je součástí internetu a služeb na něm. Co to ponese za povinnosti, to se postupně dozvíme jak budou pibývat zákony, ale čert je už venku.
Vševidoucí očko
INDECT je sledovací systém, který umožní propojit informace z kamerových systémů s informacemi z internetu - označených fotografií facebooku, ze záznamů městských kamer a spolu s dalšími informacemi, automaticky vyhledanými na základě obličeje či jména na internetu, vytvoří profil člověka. Uvědomte si, že nejvíce přes 6 dalších lidí co aspoň trochu znáte, se znáte s kýmkoli na Zemi. A teď vás Systém ohodnotí jako teroristu, protože ani nevíte, že znáte někoho, kdo zná a ten zná...
Bude další kněžské bratrstvo?
Vývoj jde po spirále. Tak jak v roce 1988 došlo k protiprávní exkomunikaci biskupů FSSPX, tak nyní došlo k protiprávnímu vyloučení biskupa Williamsona z FSSPX (vyloučení z řádu je totiž pravomocí papeže, ne představeného). Jelikož si vedení Strany, pardon FSSPX, bp.W ve svých řadách nepřeje mít kvůli kritice, kterou vznášel vůči rozmělňování odkazu mons. Lefebvra a stejně tak je personou non-grata ve Vatikánu, jeho případ nebude nikdo řešit. Situaci bude mít mnohem těžší, neboť Trident již není jen výsadou bratrstva a hrstky nepoddajných, jenže on bude ten, kdo bude zachovávat nepozměněné dědictví předků pro naše děti. Ďáblova lest se opět zdařila, vytrvejte!
S papežem proti homoherezi
Mírně zkrácený překlad studie O. Dariusze Oka, PhD.,ThD., filosofa a teologa vyučujícího na Papežské univerzitě v Krakově, podává syntézu problematiky homosexuality podle učení víry s konkrétním zřetelem na svátost kněžství v rámci všeobecné církve.

Je to série článků, která byla smazána z české sekce RadioVaticana. Vyjádření RV k cenzuře: "Hypotéza o homolobby v církvi je pro Vatikánský rozhlas nevhodná"... Hm, sloužíte vy vůbec katolické Církvi, nebo oné homoloby?
1. Globálnost jevu
2. Mechanismus vzniku homoprostředí
3. Zápas Benedikta XVI.
4. Církevní homohereze
5. Láska a pravda církve

Amatérský tisk a vazba knih
Znáte to - chcete určitou knihu, ale nelze ji sehnat ani po antikvariátech, jejich reedice není v plánu ale BINGO! stáhli jste si ji z Internetu... Co s tím? Vytisknout! Přece to nebudete číst z monitoru. Lidé mají zafixované, že tisk doma je příliš drahý. Pokusím se vás přesvědčit, že je tomu naopak, jen se musí chtít pro to něco udělat a přestat být otrokem demogratického Systému. nový poznatekU tiskáren mladších než rok výroby cca 2005 byly ovladače vyvíjeny v outsourcingu v Indii a nechovají se vůbec tak, jak očekáváte. U některých tiskáren je kvalitní tisk brožur z PDF zcela vyloučen, při tisku z editoru je nutné nastavit velké okraje, čímž dojde k velkému zmenšení stránky (místo na 70% je to kolem 55%). Před koupí nové tiskárny si vždy vytiskněte jako brožuru vlastní testovací stránky s nulovými okraji - a to jak variantu 4 stran nudle na výšku, tak i 4 stran nudle na šířku, navíc sledujte také změnu poměru stran. No, hlavně že je to multikulti.
Vhodný kandidát na prezidenta
Vážení přátelé, pan velvyslanec JUDr. Ing. Jiří Karas se rozhodl kandidovat na prezidenta republiky.
Vzhledem k tomu, že je dlouholetým členem Hnutí Pro život ČR, prosíme vás o maximální pomoc a podporu.
Podrobnější informace naleznete na jeho stránkách a na Facebooku . Petiční arch pro podporu kampaně. >>> článek
Zuzana Roithová pro právo na potrat
Kandidátka na prezidenta ČR a lidovecká europoslankyně Zuzana Roithová pro MF Dnes:
Otázka: Má žena mít právo se samostatně rozhodnout, zda projde umělým přerušením těhotenství?
Odpověď: V každém případě to právo každá žena má, je dané zákonem. To, co ve společnosti chybí, je osvěta, která by byla určitým korektivem pro ženu. Aby hledala jiné možnosti, jak svoji situaci vyřešit.
Komentář: katolík ví, že zákony Boží jsou nad zákony lidskými. Tedy ikdyž je toto právo dané světským zákonem, tak žena právo na rozhodnutí o potratu nemá. Padre Pio, myslíte že ještě je koho volit?
update 30.3.2012Tak prý je to jinak, ale přitom podezřele toleruje úchylné menšiny!
Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti
Málo známé a potlačované informace o pronásledování a genocidě křesťanů v minulosti i v současné době.
Každých pět minut je na světě zabit člověk jen proto, že je křesťan. Pro svou víru bylo zavražděno 45 milionů křesťanů jen ve 20. století. Celkový počet křesťanů zavražděných ve 20. století je však daleko větší z důvodu světových válek a komunismu, odhady se pohybují kolem 100 milionů. Kdo za tím je a komu patří mlčící média? Křesťané kvůli své víře v současné době nejpronásledovanějším uskupením.
update Zášť proti křesťanům v Egyptě nepolevuje
update Zpráva: Diskriminace křesťanů v EU (Five-Year Report Intolerance against Christians in Europe)
update Vlna protikřesťanského násilí
update Zdevastován katolický kostel
update Diskriminace křesťanů definována
update Diskriminace symbolu kříže v UK (překlad) (překlad)
update Nebude potrat? Do kriminálu!
update Egyptská armáda zasáhla proti manifestaci za práva křesťanů
update Vandalizace křesťanské školy ze strany homosexuálního aktivisty
update Mučeni za slavení vánoc
Řekni NE valentýnu!
Tzv. svátek zamilovaných má v naší vlasti tradici stejnou, jako santa klaus. Jeho slavení často otevírá cestu ke hříchu. Ženy slaví den matek a dívky jsou přece budoucími matkami. Polský text se žel, odvolává na pohanskou tradici.
Petice Svatému Otci, aby zrušil podávání Eucharistie na ruku
Prosím vás o podpis a o co největší rozšíření.
Samotný text petice v českém překladu zní:
„Vaše Svatosti, jsme přesvědčeni o velké duchovní škodě způsobené katolickým věřícím a o profanaci Nejsvětější Svátosti, které se často dějí praxí sv. Přijímání na ruku.
Naléhavě prosíme Vaši Svatost, aby osobně zasáhla a opět obnovila normativní praxi přijímání Nejsvětější Svátosti pouze do úst.“
Když tu adresu otevřete, po nadpisech a asi 5 odstavcích textu, které obsahují text petice a další informace, např. že petici podpořil kardinál Arinze a biskup Schneider, klikněte na modrou větičku: Sign the petition here.
Pak se znovu objeví text petice a příslušná okénka k podpisu. 8.2.2012
Ježíš se narodil 25. prosince roku 1 n.l. přesně.
Zde najdete vědecké zdůvodnění Církví tvrzeného datumu narození našeho Pána Ježíše, jež je i většinou katolíků považováno za přibližné, k čemuž u nás přispěl Dr. Grygar a ve světě pak Vittorio Messori. Proč rok 1 a ne nula? Z jednoduchoho důvodu - staří Římané byli mizerní matematikové a neznali číslo nula. Sčítání, odčítání římských čísel se díky složitému zápisu římských číslic učilo na vyšších stupních škol a násobení a dělení až na univerzitách. Počítání v římském systému byla největší brzda rozvoje evropské společnosti.
Depopulace lidstva tzv. značkovým oblečením
Vyšetřování uskutečněné organizací Greenpeace ukázalo, že 14 velkých mezinárodních výrobců oděvů, hlavně sportovních značek, používají toxické látky, hydroetylové alkilfenoly. Byly zjištěny v produkci takových velkých výrobců jako Adidas, Calvin Klein, Lacoste, Nike, Puma. Mohou je obsahovat také některé druhy tkané obuvi. Nebezpečí je v tom, že se ve vodě může z těchto látek vzniknout nonylfenol, škodlivá látka, která může ovlivnit hormonální bilanci v organismu.
Astronomové objevili osu zla
Vědci vždy měli za to, že hvězdy a galaxie jsou rozptýleny ve vesmíru rovnoměrně, a že energie reliktního záření (echo Velkého třesku) je všude stejná. Avšak v roce 2006 byla objevena zóna, kde tato energie byla silnější než v ostatních, což svědčí o nestejnorodosti vesmíru. ...a také to svědčí o konečnosti vesmíru - záření se od "něčeho" odrazí, putuje zpět a s protilehlou vlnou vytvoří maxima a minima.
Vesmír ztratil 6 dimenzí
Vesmír vznik jako desetirozměrný, 6 prostorových dimenzí se však ukázaly být „zbytečnými“ ... žeby těch 6 "ztracených" bylo rezervováno pro nebeské království a pro peklo?
Smrt vlastizrádce
Není nic známo o tom, že by se Havel před smrtí obrátil, jako se to stalo u minulých prezidentů Husáka, Beneše a Masaryka. Havel byl judaista, zednář nejvyššího stupně, činný v mezinárodních skupinách pro Nový Světový Řád. Ponechal komunistům ekonomickou i politickou moc, kryl zločince, zradil vlastní přátele, účastnil se na rozkrádání republiky, schvaloval bombardování nevinných v Jugoslávii a po 9/11, zaprodal naši vlast cizím mocnostem, podporoval potraty a homosexuály.
V roce 1991 dostal zlatou prezidentskou medaili B'nai B'rith (výlučně židovská zednářská organizace).
Satanistický humanismus, jehož Havel byl propagátorem, neuznává potřebu trestu smrti a široce otevírá brány pekelné. Katolík však chápe potřebu trestu smrti, neboť zločinec se většinou před smrtí skutečně obrátí a je tak zachráněn od věčného zatracení.
update Když umíral, tak mu chtěly sestry Boromejky přivést kněze a on to odmítnul. Takto se katolík nepřipravuje na blízkou smrt a ani se nenechá spálit.
Arcibiskupství porušuje církevní právo Podle slov arcibiskupa byl Havel katolicky pokřtěn. S Dášou ale církevní sňatek neměl, žil v konkubinátu. Podle církevního práva takový člověk nesmí mít církevní pohřeb.
... a bylo jim to málo, poručili dětem, modliti se, jak si přálo veličenstvo kat... Zákon o jeho zásluhách, tak to budem popírači. A dokonce už sbírají důkazy pro svatořečení - prý rozehnal mraky - santo šupito!
Proč má ještě soukromý obřad v krematoriu, bude se tam snad konat nějaký ritus, který má být lidu skryt?
Vzkříšení předpotopní obludy
Skupina vědců z Muzea mamutů v Jakutsku a japonské univerzity Kinki zahájí v příštím roce klonování mamuta, jehož pozůstatky byly nalezeny ve věčně zmrzlé půdě na Sibiři.
Novodobý kanibalismus - Pepsi používá buňky z potracených plodů
V srpnu 2010 uzavřela PepsiCo čtyřletou dohodu se společností Senomyx týkající se vývoje umělých velmi účinných sladidel pro nápoje PepsiCo. Tento výzkum užívající linie buněk odvozené z potracených dětí vytvoří "velmi chutné nízkokalorické nápoje".
VÝROBKY PEPSICO: Pepsi Cola, Pepsi Max, Pepsi Light, Pepsi Twist, Pepsi Twist Light, Mirinda, 7up, Lay's, Schweppes, Toma Džusy, Toma Vody, Toma, Slice, Lipton Ice Tea, Rockstar, Gatorade, Tropicana, Dr Pepper, Canada Dry zdroj a zdroj
Dopis od Pepsico CZ povšimněte si prosím maličkého detailu, že není z textu patrné, o které z mnoha společností PepsiCO se jedná a také, šíření této zprávy je z USA, nikoli z Evropy.
O čem se nepíše: Muslimové ve Francii kamenovali katolické procesí
Minulý měsíc v jihofrancouzském Nimes kamenovali muslimští imigrantští mladíci katolické bohoslužebné procesí (na svátek Dona Bosca). Přestože se nenávistný intolerantní útok odehrál v blízkosti policejní služebny a policie byla uvědoměna, nijak nezasáhla. Posléze i francouzské noviny incident držely pod pokličkou, a více o něm informovala zahraniční média. Autentické video umístěné na YouTube bylo vymazáno. více zde a zde a zde
Výsměch světského soudu
Nedoporučuji po jídle! Pravdivost tohoto úlovku ze sítě sítí jsem si musel ověřit u přátel přímo z Krupky. Odpověď mě zaskočila - je to ještě horší, napadený Patrik není jediný!
Střet civilizací trochu jinak
Aneb Židé ve stínu muslimů, ale společně proti křesťanům.
Mizející křesťanství
Pronásledování křesťanů nabývají nebezpečného rozsahu. Podle údajů organizace ochránců lidských práv Open Doors, tvoří křesťané nejpočetnější skupinu obětí pronásledování pro náboženská přesvědčení - podle odhadů je pronásledováno přes sto milionů věřících. Existují síly, které se snaží vymazat z paměti Evropanů jejich dvoutisícileté křesťanské dějiny. Například ve Velké Británii nenajdete v prodejnách vánoční pohlednice.
Nevěřte Babišovi!
Babišovi poskoci totiž odcházejí, kteří jemu a jeho obchodním partnerům zajišťovali dotace. Pokud si chce Babiš zachovat vliv na dosavadní systém přerozdělování, nezbývá mu nic jiného, než se dostat do politiky dveřmi. například schválení podpory dotování biopříměsí do PHM. Poskoci zákon schválili v poslední den jejich mandátu minulého volebního období. Poslední den a na kvůli tomu dokonce svolané mimořádné(!) schůzi.
updateBabiš nakupuje "nezávislé" weby
updateBabiš je agent STB!
Špehující Google
Google začal masivně špehovat, na který výsledek hledání kliknete. Před dvěma týdny jsem uveřejnil nastavení anonymizačního filtru privoxy, nicméně teď jim špehování funguje na všech stránkách i bez javascriptu..
řešení: vypnout Javascript (nainstalujte si doplněk Noscript) a tohle
Naukové rozhovory
Msgr. Fellay 16.10.2011 na konferenci v Manile: Naukové rozhovory ukázaly, že Řím a FSSPX se neshodnou na žádném z témat, o nichž se jednalo, jako je ekumenismus, kolegialita a náboženská svoboda. "Preambule" pak neobsahuje ani jediné slovo hodnotící naukové rozhovory. To podle Msgr. Fellaye znamená, že jsme se vrátili opět na začátek. Jednání FSSPX-Řím se točí v bludném kruhu. Pokud FSSPX nepřijme Preambuli, Řím by Bratrstvo podle Msgr. Fellaye mohl prohlásit za schismatické, i když tuto možnost Řím výslovně nezmínil. Buďme však na to připraveni. Ještě není všemu konec, ale situace se může ještě velice zkomplikovat. Pokud ne, tak chvála Bohu a Panně Marii. Zároveň Msgr. Fellay řekl, že "mají informaci", že je možné, že papež "dá FSSPX něco mnohem lepšího, než má teď". Nebylo ale zcela jasné, co tím myslí.
Senát Řeč senátora Doubravy
Senátor Jaroslav Doubrava citoval na plénu při projednávání zákona o DPH z Protokolů sionských mudrců, které jsou údajným textem plánu na dosažení globální nadvlády Židů. Podle řady odborníků jde o podvrh ruské tajné policie ze začátku 20. století. Text popisuje, jak Židé ovládnou svět prostřednictvím kontroly médií a financí.
updateProtokoly ke stažení
Czech FreePress Je porod doma zločin?
S rizikem porodu doma to není tak strašné, jak je obecně tendenčně prezentováno, zahraniční studie porovnávající zdravé ženy rodící doma a v porodnicích potvrzují stejné riziko komplikací pro obě skupiny. Nevýhodou pro domácí porod je skutečnost, že jeden tragický případ posune statistiku o velký počet procent vzhledem k mnohem menší výchozí skupině
Czech FreePress Oč jde v Libyi?
Byla to Kaddáfího Libye, která nabídla celé Africe první revoluci v moderní době - propojení celého kontinentu telefonem, televizí, rozhlasem. To co se vám teď bude zdát jako pohádka, je Lybijská realita pod vedením Muammara Kaddáfího. Bezplatná zdravotní péče a část léků, školní vzdělávání. Vzdělávání a stáže v zahraničí platí stát. Nájemné neexistuje. Platby za energie v domácnosti se neúčtují. Automobil zpravidla z 50% dotuje stát. Úvěry bez úroků. Systém obchodů pro mladé rodiny za dotované ceny výrobků. Už jen chybí, aby byl katolík.
update Důvody, proč musí Libye lehnout popelem
update Reportáž o vodě v Libyi
update Al-Jazeera rozdmýchala válku
Ideologické zneužívání dětí
Od roku 2008 je v českých školách realizován projekt Školního informačního kanálu, který spočívá v instalaci velkoplošných obrazovek na školních chodbách s cílem vysílat preventivní programy a reklamu bez možnosti volby, které se zaměřují na životní styl, prevenci AIDS a šikany.
Při tvorbě spotů se manipuluje s podvědomím podobně jako u reklam. Například v šotu zaměřeném na prevenci AIDS je promiskuita představovaná jako běžný životní standard a šot se pouze omezuje na propagaci prezervativů. Je jen otázkou času, kdy se do projektu začlení další ideologická témata jako akceptace homosexuality, gender korektní výchova atp.
Prosíme rodiče, kteří se o tomto projektu ve škole svých dětí dozví a nesouhlasí s ním, aby nám napsali. Vaše dopisy potom s Vaším souhlasem (samozřejmě pouze s iniciálami) rádi použijeme při komunikaci s ministerstvem. 8.9.2011 update:seznam škol zapojených do projektu ke dni 6.4.2010
Petice za svobodnou předškolní výchovu
Žádáme o svobodu zvolit si formu vzdělání a výchovy svých dětí, které považujeme za nejvhodnější a odmítáme být trestáni částkou až 100 tisíc Kč na jedno dítě, nevyužijeme-li státní výchovy. Tímto jednoduchým krokem dojde nejen k přiměřenému obnovení role rodiny ale i k vyřešení současného nedostatku míst v předškolních zařízeních a to bez nárůstu nákladů na jedno dítě ze státního rozpočtu.
Člověk bez prostředků nemá reálnou svobodu. A stát rodinám základní prostředky na výchovu svých dětí bere v přímých a zvláště neřímých daní a tím je zotročuje.
Blog (kopie) 5.9.2011
Pro Bátoru - za svobodu a právo
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na happening divadelní skupiny Sluníčko protestující proti útokům na předsedu Akce D.O.S.T. pana Ladislava Bátoru. Je třeba kultivovaným, ale jasným způsobem reagovat na nehoráznou mediální a politickou kampaň, která dnes míří nejen na Ladislava Bátoru, ale na celou naši iniciativu a hodnoty, které zastává.
Happening se koná ve čtvrtek 1. září 2011 od 17:00 před kostelem Panny Marie Vítězné (u Pražského Jezulátka), Karmelitská 10, Praha 1.
Odhalení skutečného pozadí konspirace Radio Vaticana
Není chorý ten, kdo říká, že existuje globální konspirace, ba naopak, chorý a obětí konspirace je ten, kdo konspiraci popírá. Katolík ani nemůže popřít existenci konspirace.
Všechny tzv. anti-nwo a protikonspirační weby, nejdou za "magickou" čáru - a to kdo vlastně ve skutečnosti řídí ony tajné spolky. Říkají jen co dělá nepřítel, ale neřeknou, kdo je onen nepřítel a proč to dělá. Odmítají si přiznat, že za tím vším vlastně jsou nelidští démoni, poskoci ďáblovi, kteří promlouvají právě prostřednictvím oněch tajných spolků. Bůh nemá tajný spolek, církev je všeobecná.
Revoluce ve Španělsku - právě TEĎ
Média záměrně mlčí, protože se to těm co nám globálně vládnou a vládnou i médiím, nehodí "do krámu", obávají se rozšíření i do ostatních zemí EU.
Mlčeli také o poklidné revoluci na Islandu update: dokument o neřízeném převratu zdola A politici se bojí, že by se stejný scénář opakoval i v jiných zemích.
update Slovensko také zvedá hlavu
updateTak převrat zdola byl zneužit, vzniknuvší celosvětové hnutí 15M začalo být financováno zednáři a "lidumily" typu Soros. U nás se to snažili politici potlačit rozdmýcháním problémů nasazenými agenty v problémových oblastech. Dávám tomu času do vánoc.
update Occupy Wall Street: atributy sekty
EXISTUJE ZLO?
Bojovník Jan ŠináglProfesor na univerzitě položil svému studentu otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?“
Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to stvořené Bohem.“
„Stvořil Bůh všechno?“
, zeptal se profesor.  „Ano, pane.“, odpověděl student.
Profesor se tedy zeptal: „Jestliže Bůh stvořil všechno, to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu naše činnost určuje nás samotné. Bůh je zlo.“ Jakmile to student slyšel, tak ztichl.
Profesor byl sám se sebou velmi spokojený.
Ale najednou zdvihl ruku jiný student: „Pane profesore, mohu Vám položit otázku?“ „Samozřejmě“, odvětil profesor.
 
Zrušená diskuse na RadioVaticana
Redakce RaVat se nedávno rozhodla zrušit diskusi pod články. Důvodů bylo více, jednak vydávání se za někoho jiného a také obavy z některých komentářů. Sice P. Glaser ve svých článcích drží katolický kurs, leč u některých dalších autorů, nebo činů některých významných katolíků, tomu tak není. V mnoha příspěvcích však byly hodnotné informace. TADY je teď máte všechny. Nevkládejte tam však již nové příspěvky, nebudou vidět! 8.3.2011
Škola proti rodině
Alexej Tolstoj: povinná školní docházka je nejlepší cesta k zotročení lidstva.
Vzdělání ovšem není to hlavní, co nás na školství zajímá. Jde o to postupně a nepozorovaně převzít i další důležité rodičovské kompetence. Copak jsou rodiče vystudovanými odborníky? Je v zájmu celé společnosti, aby nejen funkce vzdělávací, ale i výchovná byla postupně delegována na školský systém. Děti jsou až příliš cenné na to, aby s nimi mohli experimentovat nějací nezkušení rodiče. 8.3.2011
Prosba o modlitbu za egyptské kopty
Přišlo mi mailem: Shodou okolností jsem v kontaktu s osobou, která je v současnosti ve středu dění. Jako český občan dlouhodobě pracující v Egyptě má řadu přátel mezi kopty, kterým nyní hrozí bezprostřední nebezpečí.
Diktatura samozřejmosti
Současná demokracie připomíná spíše totalitní společnost. Všechny civilizační a kulturní výdobytky uplynulých dvou tisíciletí křesťanské víry jsou vydávány za samozřejmost. Drtivá většina medií a institucí sugeruje, jakoby tyto hodnoty mohly být stejně dobře plodem jiné, náboženské anebo ateistické tradice. 7.3.2011

 

 

 

Vendée TeDeum Institut sv. Josefa
Katolická kultura Krása Liturgie Sv. Brigita Radio Vaticana PROGLAS - biblická archeologie
Akce D.O.S.T. Národni tisková agentura Free Globe Proti prudu Proti prudu KOPIE Czech FreePress
Ovládání lidí