Je dovoleno bránit inkvizici?

Peter Frišo

Inkvizícia nebola nijakým krvavým nástrojom v rukách katolíckej Cirkvi. Práve naopak, chránila spoločnosť pred nebezpečenstvom a pred herézami, ktoré by boli pre svoju spoločenskú nebezpečnosť prenasledované aj dnes. Nebola bez chýb a bez omylov, jednoducho preto, že ju ju vykonávali omylní ľudia, zároveň však často aj ľudia svätí a cnostní. Čierna legenda, lživý mýtus, ktorý je dnes všeobecne vnímaný ako pravda tak nie je ničím viac ako protikatolíckou propagandou.

24.10.2005

Myšlienkové predpoklady komunizmu

Branislav Michalka

Pri vzniku nenávisti k hierarchii bytia, sa jedná spočiatku len o pocit, emóciu v ľudských vedomiach, ktorá musí vykonať prvý osudový krok, aby sa dostala na myšlienkovú cestu, na konci ktorej sa nachádza komunizmus, ako zaslepená utópia vzdorujúca prirodzenosti. Tým prvotným krokom je popretie vrcholu hierarchie bytia - osobného Boha Stvoriteľa, motivované ľudskou pýchou, neschopnou uniesť podriadené postavenie v hierarchii bytia.

04.07.2005

Historické důvody odmítání rozvodů

Radomír Malý

Žádná mimokřesťanská civilizace, i když mnohé z nich byly přísně monogamní (např. čínská, perská aj.), neznala striktní manželskou nerozlučitelnost. V antické Římské říši byl rozvod naprosto přirozenou záležitostí. Křesťané v době pronásledování prvních tří staletí rozvody církevně sezdaných manželství vůbec neznali, alespoň prvokřesťanská literatura o nich nepíše.

16.05.2005

O trestech pro sodomity

Sv. Alfons z Liguori

Za třetí je třeba poznamenat, že sodomité (ať jsou činní nebo ji trpící), jestliže jsou laikové, upadají do trestu smrti a spálení mrtvoly.

26.02.2005

Revoluční žid

E. Michael Jones

Evangelia nevyzívají k pronásledování jedinců kvůli jejich rase, bylo by to vlastně nemožné, protože křesťané, o nichž se zmiňují evangelia, jsou skoro všichni židé. I když není antisemitské, je evangelium sv. Jana, jak tvrdí Micha Brumlik, ředitel Ústavu pro výzkum holocaustu ve Frankfurtu, judenfeindlich – antižidovské? Odpověď je ano, evangelium sv. Jana je judenfeindlich. Ale je antižidovské, protože v evangelijním příběhu se židé definovali sami jako popírači Krista.

01.11.2004

Menovaní Dr. Karola Kmeťku

za arcibiskupa v roku 1944

Dr. Michal Pavelka

V zmysle rozhodnutia vo veci vládnej petície o povýšení Nitrianskeho biskupstva na arcibiskupstvo sa Vatikán nedostal do jednoduchej situácie. Na jednej strane chápal aktivity vlády, ktorá chcela upevniť medzinárodné postavenie Slovenskej republiky, no na strane druhej vo Vatikáne nepodceňovali otáznik nad maďarsko – slovenskou hranicou.

31.08.2004

Češství  a  Evropa

F. X. Šalda

Tedy: nesmíme Evropě nejprve vnucovat svůj bázlivý vkus piplavého domácího chovu. Řekl jsem již jinde, že podučitelství pokládám za dědičný hřích českého národa. S tím tedy do kanálu! A trochu víc kuráže k pravému rytířství a k pravému heroismu. Stát se tím, kým již vpravdě začínáme být a kým jsme vpravdě i v minulosti vždycky byli, alespoň ve svých nejlepších.

02.08.2004

O ústave 1. Slovenskej republiky

Dr. Michal Pavelka

Ústava odrážala v sebe základné princípy, na ktorých mal byť budovaný slovenský štát. Išlo predovšetkým o kresťanské zásady obsiahnuté v sociálnych encyklikách Rerum novarum a Quadragesimo anno. (...) S týmito vecami bol úzko previazaný princíp nacionálnej totality, čo v praxi znamenalo chápanie slovenského národa ako organického celku, ktorý sa jednotne a nedeliteľne podieľa na štátnej moci prostredníctvom HSĽS (Strany slovenskej národnej jednoty).

14.04.2004

Křesťané v islámských zemích

Giuseppe De Rosa SJ

Radikální islám, který usiluje o zavedení práva šaria v každém islámském státu, získává pevné pozice v mnoha muslimských zemích, kde se ovšem také nacházejí křesťané. Je evidentní, že šariatské instituce by život křesťanů učinily těžkým a jejich samotná existence by byla ve stálém nebezpečí.

17.02.2004

Moje postřehy z Nizozemí

P. Eric Jacqmin

V novinách jsem četl prohlášení ministryně zdravotnictví, paní Borstové, (mimochodem, slovo „borst“ v holandštině znamená „hruď, ale jak se zdá ministryně v ní nemá žádné srdce), kterým reagovala na případ usmrcení novorozence. Řekla, že podle trestního práva se sice jedná o vraždu, ale státní zástupce nevznese žádné obvinění, protože doktor aplikoval smrtící injekci po konzultaci s rodiči; a dítě mělo stejně jen malou šanci na „přijatelnou úroveň lidského života“. Dítě totiž bylo postižené.

12.01.2004

Finis Europae

Henrik Duran

Stíny dávného impéria dále pokrývají Evropu. Dále také existují přemýšliví lidé, pozorující tyto „svaté stíny na věčných pahorcích“ . Tito lidé ve svých srdcích a myslích přechovávají pravdu o tom, že „Impérium – jak napsal Vilém Stapel – není jen subjektivním přeludem, ani útěkem k iluzím, ale dávná politická skutečnost metafyzické povahy, jíž jsme nezůstali věrni“.

20.11.2003

Trest smrti

Martin Doležal

Prvním papežem, který se zabývá trestem smrti a jeho použitím, je Inocenc I. v roce 405, který v odpovědi biskupovi z Toulouse opakuje tradiční větu sv. Pavla o tom, že civilní autorita má božské právo trestat zločince. Papež potvrzuje, že uvalení trestu smrti je legitimní, pokud jej autorizovala veřejná státní autorita, která má k tomu od Boha právo.

22.10.2003

Heideggerův košerný fašizmus

Bogusław Jeznach

Tento zákrok živě připomíná prastarý rabínský recept na košerizaci vepřové šunky, který ve své slavné polské kuchařce „Jediné praktické recepty“ zmiňuje Lucyna Ćwierczakiewiczová. Hannah Arendtová se stejným zápalem a drzostí provedla košerizaci Martina Heideggera.

01.09.2003

K 85. výročí vyvraždění carské rodiny

MiHa

Poslední ruský car se musel vzdát svého trůnu protože, většina ruské inteligence zpracovaná  Západem doslova naletěla na „bajky“ o výhodách demokracie, které od roku 1905, kdy byla povolená „svoboda slova“, šířil ruskojazyčný tisk v neruských rukách.

23.07.2003

Netušený rozměr války

P.Mgr. Antonín Damián Nohejl, III. O.P.

Šance získat srdce iráckého člověka (či jakéhokoli Araba) je podobná, jako kdyby nám sem udělal výsadek Putin nebo ještě lépe Lukašenko s odvoláním na tradice internacionální pomoci a nastolil nám tu svůj režim (asi takovou má hodnotu demokracie v očích pravověrného muslima, ba horší – je rouháním proti Bohu) s odůvodněním, že nás jdou chránit před sudetskými Němci.

08.05.2003

Židé a bolševismus
Hilaire Belloc

A proto když stál národnostní cit v cestě abstraktnímu ideálu, jako ve zvláštním ruském případě, zdálo se Židu nanejvýš přirozené, že musí národnostní překážka ke zdi, aby zvítězil jeho ideál komunismu.
23.04.2003

CESTA...
MiHa

Tovaryšstvo Ježíšovo si získalo rozsáhlou, neúnavnou a především úspěšnou činností, zvláště na poli misijí a výchovy mládeže, veliké zásluhy. Mnozí členové jezuitského řádu byli také zpovědníky a rádci panovníků a to se muselo změnit.
21.03.2003

Kulturní úpadek a sociální otázka
Walter Heinrich

Akord č. 3/1935
V rozrušené, atomisované společnosti jakožto isolovaný člen nikdo nemůže být tvůrčí, a ještě méně pod tlakem kapitalistického a racionalistického života, jenž pohrdá vší souborností a jenž ji ničí, jenž zapomněl na umění žít anebo je dokonce zaměnil za komfort a smyslové opojení.
20.02.2003

Je něco nového ve světě, či všechno při starém?
Václav Durych
Pro Israelce je to země zaslíbená od samotného Hospodina, Boha zástupů. Bylo by bláznovstvím vinit řadu knih Starého zákona z nějakého falšování dějin, že by snad Bohem zaslíbená země byla jen jakýmsi zbožným israelským snem.
20.01.2003

Spojené státy americké – Vzor pro ústavu EU?
Dr. Eileen Kunzeová

Přeloženo z Kirchliche Umschau, č. 10., říjen 2001
překlad Myron Lubyneckyj

Ze světových dějin je objektivně jasné, že náboženství, event. životní filosofie (ve smyslu Konfucia) je největší, vlastně jedinou formující základnou nějaké civilizace.
04.11.2002

Jakým jsme národem?
PhDr. Radomír Malý
Takže nyní už český člověk nemá žádnou, byť pochybnou, myšlenku, která by ho dokázala mravně formovat. O tu základní a jedině nosnou, katolickou, o vizi společnosti budované na Desateru Božích přikázání a na katolické etice, se připravil už před téměř 600 lety.
03.10.2002

Krásné důsledky aparátnické demokracie
Kristián Michna
Převzato z revue Řád, roč. IV., č. 8., 1938 
A kdyby to bylo sebe nesmyslnější v některém případě, demokracie dovolí zločincům totéž co věrným lidem, protože jest rovnost před zákonem, protože jest třeba, aby zločinci měli ochranu, protože se nerovnost před zákonem, když jest jí potřebí, opatří zcela lehce.
13.06.2002

Demokracie-teokracie aneb bída KáDé-ček 
Estera Lobkowiczová

Bývalý křesťansko demokratický premiér Holandska Ruud Lubbers reagoval na otázku Adama Michnika, jak lze smířit 6O let vlády křesťanské demokracie v zemi tulipánů s legalizací potratů, eutanazie a drog, následovně: „Ptáte se mě, jak se to stalo, že jsme moderním státem?“ Podle Luuberse „lidštější přístup k problému potratů, eutanazie nebo zmíněných drog“ – čili jejich právní přípustnost – „není v rozporu s hodnotami vyznávanými křesťanskou demokracií“.

Smrt ušlechtilého divocha

Martin R. Čejka

Všeobecně panuje mýtus, že empirické vědy jsou per se objektivní a jejich závěry může zpochybňovat pouze náboženský, či jiný blouznivec, který ve svém fanatizmu odmítá přijmout „nezpochybnitelná“ fakta. Jakkoli nelze empirickým vědám odepřít právo zkoumat mnohé z oblastí života, v případech, kdy začínají řešit filozofické, nebo v posledku i teologické otázky, je namístě kritická obezřetnost a skeptický distanc, neboť zde evidentně překračují své pravomoci.

09.12.2005

Rozlišování aneb diskriminace

Michal Kretschmer

Rozlišovat mezi správným a nesprávným, pravdou a lží, dobrem a zlem, skutečností a zdáním apod. je naopak znakem moudrosti, která věci pořádá, a aby je mohla pořádat, musí je rozlišovat. Veškeré zlo s rozlišováním může být spojeno pouze s použitím nesprávného principu k rozlišování, nedostatkem soudnosti, omezováním práva jiných diskriminovat, nikoliv tedy s rozlišováním samým.

22.08.2005

Podstata katolického vůdcovství

Gabriel Alejandro de Erausquin

Pro naše současníky je paradoxní, že se král, který strávil většinu svého života ve válce, s mečem až po jílec zbroceným krví z bitevních polí, mohl vůbec stát svatým. Určitě se nehodí do zmrzačeného a apatického obrazu svatosti, který nám malují umělci New Age. Jak může být voják, který dobýval sevillské hradby, svatým?

02.06.2005

Učení sv. Augustina o válce

Bohumil Stašek

Jedni tedy, za vás se modlíce, bojují proti neviditelným nepřátelům, vy zase bojujete proti barbarům viditelným. Kéž by byla ve všech jedna víra, protože pak by se nemuselo tolik bojovat a snáze by byl přemožen ďábel se svými anděly! Ale protože nyní nemůžeme žít jen se svatými a spravedlivými je nutné, abychom byli trápeni a zkoušeni, jako zlato v peci; pokušením mezi bloudícími a bezbožnými. Na toto se rozpomeň dřív, než se budeš vypravovat do boje, protože tvá statečnost i síla tělesná je darem Božím.

09.03.2005

Feministky, čarodějnice a opičky bonobo

Martin R. Čejka

Snad by se mohlo zdát, že feminismus je čistě politické hnutí, které bude uspokojeno po splnění svých cílů. Ovšem hranice „ráje“ se neustále posouvají a tak požadavky první vlny feministek dnes vypadají skoro jako nedělní homilie. Ukázalo se, že sen sufražetek o volebním právu, který liberáldemokracie bezezbytku splnila, byl jen pouhým předkrmem hodokvasu volnosti, rovnosti a sesterství.

30.12.2004

Co s poklesem natality?

Václav Durych

Ničím neomezený liberalismus, pohrdání všemi autoritami, zprvu jen tolerování, ale posléze oslava a nakonec až vnucování sexuální nevázanosti - to vše se posléze stalo televizním uměním, které nemělo za úkol mládence a děvy toliko oslovovat, od samých počátků televizního rozvoje šlo jen a jen o vymývání mozků. Buchanan viní americkou televizi toliko z „přenášení idejí“. Nebylo to ovšem přenášení, bylo to vtloukání  postmarxistických idejí do unuděných mozků americké mládeže.

01.10.2004

Soumrak umění

P. Karl Stehlin

Když Alexander Solženicyn hodnotil duchovní stav současné společnosti, napsal: „Lidé zapomněli na Boha, z toho pramení veškerý úpadek!“ Obrození umění nemůže nastat bez obrození náboženství. Novodobé umění jasně dokazuje, že člověk, který se vzdálil od Boha, končí v nesmyslnosti a satanismu, ničí sám sebe.

10.05.2004

Ještě jednou o Salazarově Portugalsku

Radomír Malý

Parlamentní demokracie, trvající od roku 1910 do roku 1926, nepřinesla zemi nic dobrého, jen anarchii, bratrovražedné boje a revoluční zmatky. Salazar dal zemi stabilitu, řád a jistotu. V tom je jeho obrovská zásluha, kterou mu nelze upřít.

15.03.2004

O Salazarově Portugalsku

RP

Základní normou korporativního systému byl Národní pracovní status z r. 1933, v němž bylo zakotveno právo státu na regulaci ekonomiky a života společnosti, stejně jako prosazení spolupráce zaměstnavatelů se zaměstnanci. Opozice a konkurence měly být z pracovního procesu vyloučeny. Hospodářská soutěž byla suplována křesťanským solidarismem.

04.03.2004

Kristovo "Běda" moderním farizeům,

zákoníkům a všem pokrytcům

Radomír Malý

Běda vám, hlasatelé svobody slova, kteří dovolujete publikovat jakoukoliv podlou lež a urážku vůči mým věrným, zato však vláčíte po soudech každého, kdo má odvahu říci, že obcování muže s mužem a ženy se ženou je hříšné. Běda vám, pokrytci!

28.01.2004

Tři domy

Dan Drápal

Sekulární humanismus se zdá mít obrovskou sílu. V současnosti má nepochybně dům sekulárního humanismu nesmírnou technologickou převahu. Nicméně z dlouhodobého hlediska musí sekulární humanismus souboj s křesťanstvím nebo s islámem prohrát. Dlouhodobě otázka nezní, který z tří domů nakonec převáží. Jeden nepřeváží určitě. Otázka zní, kterému z dvou zbývajících domů podlehne.

11.12.2003

Obětem bolševického teroru

aneb holokaust Rusů

MiHa

Celá betonová podlaha garáží byla zaplavena krví, tvořící souvislou palcovou vrstvu, byla to příšerná směs krve, mozků a tříště lebečních kostí, chuchvalců vlasů a ostatních lidských pozůstatků. Stěny byly postříkány krví. … Běžně byly mrtvoly ihned odváženy na nákladních autech nebo koňskými potahy z města a pohřbívány v masových hrobech. V odlehlém koutě zahrady jsme narazili na starší masový hrob se zhruba 80 těly, která vykazovala známky zohavení.

01.11.2003

Rozmach

Ladislav Jehlička

Durych nebyl rozhodně povaha ekumenická – byl přesvědčen, že páteří českého národa je katolictví, že katolíci jsou vlastními pány a dědici této země, právoplatnými nástupci a pokračovateli svých katolických předků a že mimo katolictví není pro tento národ a pro tuto zemi spásy.

09.10.2003

S čím souvisí 11. září?

Ferdinand Peroutka

Proč vraždil křesťanský kazatel Paul Hill – otec několika dětí -  a proč islámští sebevrazi? Společným jmenovatelem obou zločinů patrně byl odpor k devastované podobě současné americké civilizace.

17.09.2003

Úvahy o Ruské revoluci

Mikuláš Berďajev

Bůh předal, smím-li to tak říci, moc bolševikům proto, aby národu uložil trest. A z tohoto důvodu je podobná moc nadána tajemnou silou, nepochopitelnou i pro samy bolševiky.

03.08.2003

Chiméra „globálního společenství“

Ph.D. Thomas E. Woods, Jr.

I když nejsem obdivovatelem Theodora Roosevelta, měl zřejmě pravdu, i když trochu nadsazenou, když podotkl, že „člověk, který má jiné země rád stejně jako svoji vlastní, je na stejné úrovni jako člověk, který miluje jiné ženy stejně jako vlastní manželku.“

Lubichová však volí jiná slova: „Toto je doba, v níž musí každý národ a lid rozšiřovat svůj pohled vždy dále za své vlastní hranice, dokud nedokáže milovat jiné národy tak jako svůj vlastní.“

19.05.2003

Filosofické a sociologické předpoklady moderního stavovství

Dr. Rudolf Voříšek

Velikou chybou kapitalismu bylo, že hospodářství učinil absolutním, že ekonomii podřídil všechny oblasti života. Cílem je člověk a jeho důstojnost. A o upevnění této důstojnosti člověka musíme dnes usilovati všemi svými silami.

30.04.2003

Illumináti
Z pamětí Františka J. Vaváka; souseda a rychtáře Milčického
Tu jsem Vám, mé děti, učinil zmínku o těch illuminátích neb osvícených lidech, – kterýchž však ve vsích málo uhlídáte, ale jejich díla jak v církevních, tak v politických a právních zemských věcech často cítiti můžete,  – abyste, když z toho vrchu časem bude se prášiti, kouřiti aneb i plamen co z hory Etny vystupovati, abyste, pravím, nebyli malomyslní, lekaví, strašliví a od staré víry třeba jen myšlením odstupující. Hle, tenkrát bude znáti, že jste věřící, když v protivenství a zármutcích věřiti budete.
24.02.2002

Patriotismus a nacionalismus
R. Jolivet
Akord č. 2/1935
Pro křesťana je to povinnost pod hříchem a přestupek proti ní je hříchem proti čtvrtému přikázání Božímu, neboť pod jménem otce a matky je třeba rozuměti nejen rodiče, nýbrž i rodinu v širším smyslu, t. j. vlast
29.01.2003

Bič boží
Václav Durych
Muslimům je však možno přiznat, že z časů středověkých si aspoň zčásti zachovali bojovnost a jejich strach ze smrti je úměrný strachu z jiných nesnází, které člověka doprovázejí po celý život.
06.12.2002

Dluží něco židé křesťanům?
Radomír Malý
Jak to, že Stát Izrael, který je náboženským státem, přiznává izraelské občanství a všechna práva z toho plynoucí i židům-ateistům, ale židům, kteří se dali pokřtít, nikoliv? Ti jsou vystaveni tvrdé diskriminaci: nemohou najít práci, nesmějí studovat, nedostávají licenci k podnikání, nemají aktivní a pasivní volební právo atd., protože křtem ztratili izraelské občanství. Vyvíjet křesťanskou misionářskou aktivitu mezi židovským obyvatelstvem je považováno za trestné, postihy jsou v rozsahu od pokuty až k uvěznění.
09.11.2002

Svědomí
Josef Schäfer

Výňatek z Josef Schäffer: Bis an die Küsten der Ewigkeit
Přeložil PhDr Zdeněk Bouček, Zhořelec, SRN

Proč se požaduje svoboda svědomí pro brutální bezbožectví, ničící umění a náboženství?
27.10.2002

Katolická církev a autoritativní režimy
PhDr. Radomír Malý

přednáška byla přednesena v červnu 2001 v Praze
Převzato z časopisu Výběr
Stavovství jako takové se ukázalo v pojetí Salazara, Dollfusse a v mnohém také Franca opravdovou alternativou vůči totalitním systémům, jak vůči těm zkorumpovaným liberálně-parlamentním, založených na mravním relativismu a na tzv. vůli lidu, která měla nahradit vůli Boží, tak i vůči komunismu a nacismu. 
06.09.2002

V našem ARCHIVU naleznete další články