Dogmatické konstituce, encykliky a dokumenty Svatého stolce

CUM EX APOSTOLATUS OFFICIO
BULLA PAVLA IV.

Odsouzení bludařů a rozkolníků

PASTOR AETERNUS
DOGMATICKÁ KONSTITUCE
I. Vatikánského koncilu
O Církvi Kristově

QUO PRIMUM
BULLA Sv. PIA V.

O celebrování mše svaté podle tridentského misálu

MORTALIUM ANIMOS
ENCYKLIKA PIA XI.

O jednotě křesťanů

NOTRE CHARGE APOSTOLIQUE
APOŠTOLSKÝ LIST Sv. PIA X.

O falešném pojetí autority, demokracie, rovnosti, lidské důstojnosti, interkonfesionalismu

SYLLABUS
Bl. PIA IX.

Hlavní bludy moderní doby

DEI FILIUS
DOGMATICKÁ KONSTITUCE
I. Vatikánského koncilu
O katolické víře

MEDIATOR DEI
ENCYKLIKA PIA XII.
O posvátné liturgii

Peklo

Z následujícího je patrno, že učení o věčném trestu zavržených je dobře a hojně doloženo jak na mnoha místech v Písmu svatém, tak v tradici církve, a je předkládáno učitelským úřadem církve. Přesto však je toho, co se k tomu vztahuje, poměrně málo dogmatizováno: smrtelný hřích mající za trest nekončící utrpení, postrádání vidění Boha a trest smyslů nastupující hned po smrti hříšníka, pekelný oheň (aniž je blíže určena jeho povaha), nestejnost trestů zavržených.

Michal Kretschmer

X X X

Věřím v svatou církev obecnou,

společenství svatých

Cílem autora tohoto příspěvku bylo především předložit nauku o církvi, shromáždit a doložit ji odkazy z Písma svatého, z dokumentů sněmů katolické církve a papežů, včetně některých textů církevních otců. Jeho motivem je skutečnost, že velmi mnoho katolíků má nedostatečné znalosti o tom, co církev, ke které se hlásí, jest a co o sobě učí.

Michal Kretschmer

X X X

Waldorfská škola -nebezpečí pro katolickou víru

Nebezpečenstvo Steinerovskej pedagogiky spočíva v tom, že sa nehovorí o nezhodnosti jej základu s kresťanstvom, a obzvlášť s výchovou v katolíckej rodine, nehovorí sa o indukovaní posthypnotického tranzu kvôli “úplnej slobode”, nehovorí sa o reinkarnácii a odmietaní Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a nakoniec o odmietnutí osobného Boha a postavení človeka namiesto Boha.

Bratr X

Permanentní instrukce

Alta Vendita

Zednářský plán na svržení katolické církve

Strategie Permanentních instrukcí Alta Vendita udivuje svojí drzostí a prohnaností. Od samého začátku se v dokumentu mluví o procesu, který bude vyžadovat desítky let k svému uskutečnění. Ti, kdo dokument sepsali, věděli, že se nedožijí jeho naplnění. Uvedli do života dílo, které uskuteční následující generace zasvěcených. Permanentní instrukce říkají: „V našich řadách voják zemře, ale boj pokračuje.“

Vy chcete nastolit vládu vyvolených na trůně prostitutky babylónské; učiňte, aby kněžstvo pochodovalo pod vaším praporem v přesvědčení, že pochodují pod praporem apoštolských klíčů.

John Vennari

X X X

Časované bomby
 II. vatikánského koncilu

P. Franz Schmidberger
Autorem přepracovaná a doplněná přednáška z 9. dubna 1989, kterou přednesl v Mohuči, na shromáždění představitelů hnutí ACTIO SPES UNICA

X X X

Katolík a náboženská tolerance

Úryvek z knihy
P. Viktora Cathreina
Po co katolikowi Kościól?
Přeložil Martin R. Čejka
Katolík revue děkuje
vydavatelství TE DEUM
a P. Karlu Stehlinovi FSSPX
za umožnění překladu.

Commonitorium

Obrana katolické víry proti novotám heretiků

A v samotné Církvi je zase nutné držet se pevně toho, v co všude, v co vždy, v co všichni věřili. Neboť pouze to je opravdu a správně katolické, jak poukazuje již sám význam onoho slova, které se ve všem odvolává na znaky všeobecnosti. A to nastoupí teprve tehdy, když půjdeme cestou všeobecnosti, starobylosti a jednomyslnosti. Všeobecnost budeme následovat, pokud za pravdivé uznáme jen tu víru, kterou celá Církev na zemi vyznává; starobylost, pokud ani krok neodstoupíme od chápání, které jasně sdíleli naši předci a otcové; jednomyslnost, pokud v rámci zmíněné starobylosti za své přijmeme pojmy a názory všech či skoro všech kněží a učitelů.

Sv. Vincenc Lerinský

X X X

Nový mešní obřad
 
a boření Církve svaté
 

P.Stephan Maessen
Řada kázání o Novém mešním obřadu určená pro Maďarsko, Čechy a Moravu.

X X X

Hnutí Focolari
 a jeho mezinárodní síť

Dr. Hinrichs se po mnoho let zabývala studiem podvratných náboženských hnutí. Během své práce byla nucena věnovat svou pozornost vlivné organizaci "Focolari" (v italštině krby, domovy) a její "charismatické" zakladatelce, Chiaře Lubich.

Jinými slovy, pomocí ekumenismu a mezináboženského dialogu lidstvo dospívá nad to, co ho rozděluje, a směřuje k věku míru a celkové obnovy, což je jeho poslední cíl. Co se týče "církví", jejich rolí je pomáhat, aby se prosadil tento báječný "nový věk" (New Age) člověka a aby se svět sjednotil.

Dr. Regina Hinrichs

X X X

Vstupní úvaha o filosofii

Filosofie se totiž nedá prostě naučit jako historické fakta či používáním matematických vzorců. Filosofické poznání se uskutečňuje osobním ztotožněním s pravdou na základě pochopení důvodů, a to je hlubší proces namáhavého osvojování poznávané skutečnosti. V tomto stavu je kritičnost, jako výraz odpovědnosti za stav vlastního poznání, nezbytností.

S laskavým svolením nakladatelství Krystal OP Vám zde předkládáme k přečtení 1. kapitolu z knihy Jiřího Fuchse: Filosofie, Úvod do filosofie.