S papežem proti homoherezi (2. díl)

Mechanismus vzniku homoprostředí

Jak vidno z dříve uvedených příkladů, muselo se homosexuálnímu lobby dostat nemálo ústupků, když mohlo (a stále může) docházet k událostem, které byly popsány výše. Normální většina by se ovšem neměla nechat zastrašit narušenou menšinou. Je proto třeba dobře porozumět mechanismům vzniku tohoto lobby.

Všechno začíná tím, že se klerik, jenž má tendenci či zakořeněnou homosexuální orientaci, stává dobrým knězem mnohem obtížněji. Na jedné straně jej může kněžství přitahovat a může mu připadat jako ideální biotop, neboť mu umožňuje přebývat v jeho oblíbeném, výhradně mužském prostředí, a nemusí vysvětlovat, proč v jeho životě nejsou ženy. A navíc, zřeknutí se manželství, kterého i tak není schopen, je stále ještě vnímáno jako velká oběť pro nebeské království. Situace tedy vypadá docela luxusně. Pokud po nich tedy není nic požadováno, může se stát, že jich v řeholích a diecézích bude procentuálně mnohonásobně více než je průměr ve světě, tedy několikanásobně více než 1,5%.11 O kolik více, to záleží na tom, jak dominantního postavení už dosáhli a nakolik jsou ostatní duchovní zastrašeni anebo si neuvědomují povahu problému.

Na druhé straně je homosexualita určitým zraněním, které může zasáhnout různé funkce osobnosti. Narušuje mimo jiné vztahy jak k mužům, tak k ženám i dětem; vytváří návyk neustálého přetvařování, skrývání čehosi, co je v osobním životě podstatné. Vzniká návyk na určitou hru, která znemožňuje upřímné, hluboké, citově poctivé vztahy ke kolegům i vychovatelům. Komplikuje také příslušné porozumění i respektování ženství a také manželství jakožto mysteria lásky ženy a muže. A kromě toho, má-li homosexuál ve vztahu k mužům podobné touhy jako muž, jenž v tomto ohledu není narušen, budou v něm jeho žádosti stále probouzeny neustálou a těsnou blízkostí jejích cílů. Je totiž v podobné situaci, v jaké by se ocitl normální muž, který by několik let (nebo po celý život) denně přebýval pod jednou střechou, ve stejných ložnicích a stejných koupelnách s mnoha přitažlivými ženami. Pravděpodobnost vytrvání ve zdrženlivosti za takové situace by se prudce snižovala. Stejně jako každého člověka je třeba si našich bratrů homosexuálů vážit a chápat je. Oni se nezřídka velmi snaží a namáhají a některým z nich se to daří, žijí dobře, ba i svatě. Avšak objektivně vzato, mají to mnohem, mnohem těžší a proto se jim to také mnohem, mnohem častěji nedaří.

Pokud se jim však nezdaří opanovat své náklonnosti, ale přitom se jim podaří projít sítem seminární kontroly, pak opravdové těžkosti začnou teprve v kněžství nebo v řeholním životě. Tady jim už nepomáhá přítomnost a kontrola představených, tady mají svobodu mnohem větší. Podlehnou-li pokušení a vejdou na cestu trvale aktivní homosexuality, pak se jejich situace stane úděsnou. Na jedné straně denně vysluhují svátosti, slouží mši svatou, mají co do činění s nejsvětějšími věcmi, a na druhé straně ustavičně konají něco přesně opačného, něco obvzlášť nehodného. Tak se „stávají odolnými“ vůči tomu, co je vyšší, svaté; jejich mravní život je stižen atrofií a vstupují na šikmou plochu pádu. Jakmile v nich odumírá to vyšší, tím více prostoru zaujímá to nižší, a tím více touží po materiálních, smyslových věcech – penězích, moci, kariéře, luxusu a sexu. Těžko jim pomoci, protože co by je mohlo zachránit, když neuspěly ani nejvyšší prostředky formace, víry a milosti? Dobře však vědí, že jim hrozí odhalení a kompromitace a proto se zabezpečují a vzájemně se podporují. Vytvářejí neformální svazky mající ráz klanu nebo přímo mafie, mají tendenci dosáhnout těch míst, kde jsou moc a peníze. A když dostanou nějaké rozhodující místo, snaží se prosazovat a povyšovat především osoby obdobné povahy nebo přinejmenším takové, o nichž je známo, že jsou slabé na to, aby jim odporovaly. Takto se mohou představiteli církve stát lidé v hloubi zranění, lidé velice vzdálení od duchovní úrovně náležející danému postu, lidé prolhaní a obzvláště snadno vydíratelní různými nepřáteli křesťanství. Lidé, kteří „nemluví od srdce“, neodhalují je, protože vědí, jak velmi by se museli stydět. Namísto toho opakují naučené traktáty, kopírují texty druhých. Nezřídka kolem nich vzniká citelně prolhaná a mrtvá atmosféra. Farizejismus v čiré podobě.12 A třebaže jsou jenom pasivními homosexuály, zpravidla se snaží bránit a prosazovat i ty aktivní, s nimiž se velmi solidarizují a jsou ochotni s nimi „jít do party“. Tímto způsobem své dobré bydlo kladou nad dobro společenství v duchu zásady: „Ať je církev jakkoli zkompromitovaná, vysmívaná, hlavně, aby těm „mým“ bylo dobře do konce života, abychom se měli dobře.“ „Omerta“ v ryzí podobě. Tímto způsobem však mohou ovládnout mnohé oblasti církevní hierarchie a stát se „mocenskými skupinami,“ které mají skutečně široký vliv na důležité nominace a na celý život církve. Nezřídka dosahují takové moci, že s nimi neporadí ani poctiví a horliví biskupové.13

Pro ostatní kněze nastávají špatné časy. Tehdy například mohou do semináře začít vstupovat takoví, kteří jsou mladšími partnery těchto homokněží. A pokud se je rektor nebo jiný představený snaží vyloučit, stává se, že nakonec je přeložen on sám a nikoli homoseminaristé. Jindy zase, když se kaplan snaží bránit dospívající mládež před farářem, který ji sexuálně obtěžuje, je disciplinárně šikanován a přeložen on a nikoli farář. Za odvážné plnění své základní povinnosti prožívá peklo. Stává se, že je organizovaně šikanován, ponižován a očerňován v prostředí farnosti i mezi kněžími. Když je kněz nebo řeholník sám sexuálně obtěžován kolegou anebo představeným a jde za vyšším představeným s prosbou o pomoc a obranu, nezřídka narazí na ještě většího homosexuála.

Na této cestě mohou členové homoklanu dosáhnout takových postů a takového vlivu, že mají pocit všemohoucnosti a naprosté beztrestnosti.14 Jejich život se nezřídka podobá ďábelské karikatuře kněžství, stejně jako jsou homosexuální svazky karikaturou manželství. Jak je známo i z médií, začínají se chovat jako závislí na homosexu, jsou stále více bezuzdní a nakloněni používat násilí. Začínají obtěžovat a nutit k sexu i neplnoleté. Tehdy dochází k tomu nejhoršímu, včetně vražd a sebevražd.

O existenci problému biskupa Paetze jsem se dozvěděl náhodou od seminaristy, který mi s úděsem a třesením vyprávěl o tom, jak jej sexuálně obtěžoval jeho vlastní ordinář. Ten chlapec byl na pokraji ztráty víry, ale i psychického a duchovního zdraví. Nebylo snadné jej přesvědčit, že takovýto člověk nepředstavuje celou církev a že právě proto je třeba být knězem, aby něco tak podivuhodného jako je kněžství, nebylo ponecháno v rukou takovýchto lidí. Mnoho podobných příběhů lze zaslechnout na celopolských i mezinárodních vědeckých sympoziích od kněží z Łomży i Poznaně, kde byl jmenovaný biskup ordinářem diecéze. Naše intervence na různých úrovních církevní hierarchie byly naprosto bezvýsledné, narazily na jakousi neprůraznou zeď i v tak očividné záležitosti. V případě kaplana nebo katechety by stačil jen zlomek informací tohoto druhu, aby to vyvolalo nějakou reakci. V tomto případě bylo zapotřebí nejprve mediálního halasu a bezprostředního přístupu k samotnému papeži.

Tuto situaci opět skvěle vystihují slova O. Józefa Augustina: „Církev homosexualitu nevytváří, nýbrž je obětí nepoctivých lidí s homosexuálními tendencemi, kteří zneužívají církevní struktury k realizaci vlastních, nejnižších pudů. Praktikující homosexuální kněží jsou mistři kamufláže. Nezřídka jsou demaskováni jenom náhodou. (...) Tito cyničtí homosexuální kněží jsou pro církev opravdovou hrozbou. Využívají totiž své funkce jen k vlastnímu prospěchu a činí tak někdy způsobem neobyčejně prohnaným. Vznikají tak situace, které jsou velkým utrpením pro církev, pro kněžské společenství, pro představené. Jde o neobyčejně svízelný problém.“15

Článek z časopisu Fronda č.63/2012, přeložil O. Milan Glaser SI, (redakčně a jazykově upraveno).

Zdroj: radiovaticana.cz

Oko O. Dariusz

[11] O. Hans Zollner SI, děkan Papežského institutu psychologie Gregoriánské univerzity v Římě, upozorňuje, že „ve světském prostředí (...) je značně vyšší počet sexuálně zneužívaných děvčat než chlapců. Odkud ten rozdíl? S jistotou to nasvědčuje vyššímu procentu osob s homosexuální tendencí či orientací v církevním prostředí, kde došlo k mnohem více případům pedofilie homosexuální povahy než v okolní společnosti.“ (O. J. Augustyn SI, Kościelna omerta, rozhovor s O. Hansem Zollnerem SI, přel. O. B. Steczek SI, „Rzeczpospolita“, 19. dubna 2012).

[12] Částečně to také vysvětluje, proč jsou představitelé jedné i druhé skupiny nezřídka morálně, ale i intelektuálně tak průměrní. Přece však má obrovský význam, kdo je představitelem církve, zda takoví biskupové, jako Wojtyła, Wyszyński, Nagy, Jaworski, Nossol, Nowak, Pietraszko i Małysiak anebo takoví jako Paetz, Magee a Weakland.

[13] Například otec kardinál primas Józef Glemp, když se stal varšavským metropolitou, řekl: „Když jsem nastupoval do této diecéze, netušil jsem, že homosexuální lobby v církvi je tak mocné.“ Srov. blog O.Wojciecha Lemańskiego. Jiný polský kardinál prohlásil: „Nejtěžší je poradit si s gayovským lobby“.

[14] Mechanismus vzniku takovýchto neformálních homosvazků, takovéhoto vzájemného pyramidálního „tahu vzhůru“ je sociologicky poměrně typický právě v „uniformovaném“ prostředí, kde pracují skoro výlučně muži, mající silné vztahy hierarchické, služební poslušnosti. S podobnými problémy se lze setkat v armádě, policii i vězeňské službě. Pro každé lidské společenství je však smrtelně nebezpečné, když o jmenování na místa, která jsou pro toto společenství důležitá, rozhoduje spíše homosexuální tendence než odborné kompetence, osobní nasazení a pracovní výsledky. Zároveň je to zásadní nespravedlnost a diskriminace normální většiny.

[15] O. J. Augustyn SI, Bez oskarżeń i uogólnień, viz výše.